REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU CUMULUS KIOSK

ZAPISY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z serwisu internetowego Kiosk Cumulus, w tym zamawiania i przeglądania dostępnych w Serwisie Utworów.
 2. Właścicielem Serwisu jest M2A Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Wróblewskiego 18 (dalej "Kolporter" lub „Kiosk Cumulus”).

PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 2. Utwór – dzieło takie jak e-wydanie, książka elektroniczna oraz każda inna elektroniczna forma przekazu obrazu i dźwięku, do którego dostęp można uzyskać w Serwisie.
 3. Prenumerata – usługa udostępnienia Użytkownikowi ograniczonego w czasie dostępu do wydań danego E-wydania w Serwisie. Cenę i zasady dostępu do prenumeraty określa dostępny na stronach Serwisu cennik.
 4. Wydanie bieżące – E-wydanie aktualnie mieszczące się w okresie rozpowszechniania w momencie wizyty Użytkownika w Serwisie.
 5. Wydanie archiwalne – e-wydanie inne niż wydanie bieżące.
 6. SMS Premium – sposób płatności za usługi dostępne w serwisie prasa, polegający na wysłaniu określonej informacji tekstowej na podany w Serwisie numer telefonu.
 7. Kod aktywacyjny – ciąg znaków alfanumerycznych pozyskany np. od Wydawcy lub otrzymany przez Użytkownika w wiadomości zwrotnej po wysłaniu SMS Premium w celu opłacenia usługi dostępu do wydania bieżącego lub archiwalnego.
 8. Terminal – urządzenie elektroniczne służące do konsumpcji (przeglądania i słuchania) zakupionego Utworu.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W ramach Serwisu, Kolporter przekazuje Użytkownikowi dostęp do Utworów.
 2. Treść udostępnianych Utworów będących E-wydaniami, jest analogiczna do odpowiadających im wydań drukowanych, przy czym ich treść może być dostosowana do specyfiki dystrybucji drogą elektroniczną poprzez dodanie lub usunięcie dodatków tematycznych, promocyjnych lub reklamowych. E-wydania nie zawierają dodatków na płytach CD i DVD, książek, map, insertów, próbek produktów itp.
 3. Użytkownik może zakupić w Serwisie dostęp do Utworów, będących bieżącymi lub archiwalnymi E-wydaniami (dalej „zakup E-wydań”) w formie pojedynczych egzemplarzy, prenumeraty oraz pakietów.
 4. Dokonując zakupu E-wydań oraz nabywając prenumeratę E-wydań, Użytkownik:
  • otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią E-wydań za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie
  • nie otrzymuje Utworów w formie pobieralnego pliku;
  • nie uzyskuje praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych, a jedynie może się co do zasady zapoznać z treścią danego tytułu w sposób opisany w punktach powyżej;
  • nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych w inny sposób aniżeli za pomocą narzędzi udostępnionych w Serwisie.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych wyszczególnionych na stronie „Jak czytać e-gazety”.
 6. Zakupiony dostęp do Utworu pozwala na wielokrotne ich przeglądanie i odsłuchiwanie z nie więcej niż jednego Terminala jednocześnie.
 7. Umowa na świadczenie usług w ramach Serwisu zawierana jest w drodze przyjęcia przez Użytkownika oferty Kolportera. Przyjęcie oferty Kolportera, świadczonych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie następuje poprzez rejestrację Użytkownika na stronie internetowej, złożenie zamówienia na E-wydanie i dokonanie zapłaty według cennika Serwisu.
 8. Kolporter gwarantuje, że wykupiony dostęp do Utworu może być zrealizowany w ciągu 30 dni. W przypadku niezrealizowania wykupionego dostępu do E-wydania, Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu opłaty.
 9. Kolporter zastrzega sobie prawo zaprzestania dystrybucji zakupionej przez Użytkownika prenumeraty w trakcie jej trwania. W takim przypadku, Kolporter zwróci Użytkownikowi wartość niezrealizowanej prenumeraty i jeżeli była do transakcji wystawiona faktura, wystawi fakturę korygującą.
 10. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, wymagana jest rejestracja Użytkownika. Aby dokonać rejestracji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść . Jako login Użytkownik podaje swój adres e-mail, na który zostanie łącze aktywujące.

PRENUMERATA

 1. Warunkiem nabycia i korzystania z prenumeraty E-wydań jest posiadanie statusu zarejestrowanego Użytkownika oraz jej wybór i opłacenie zgodnie z instrukcjami na stronach Serwisu.
 2. Prenumerata zostaje uruchomiona w chwili wpłynięcia należności za prenumeratę na konto Kolportera i zostaje przyznana Użytkownikowi na czas, za który została przez Użytkownika opłacona
 3. Użytkownik otrzymuje nadesłaną przez Spółkę na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji informację potwierdzającą uruchomienie danej prenumeraty, a także o okresie na jaki prenumerata została przyznana.
 4. W zależności od tytułu, prenumerata może dotyczyć okresu lub liczby wydań.

PRENUMERATA ODNAWIALNA W CZYTNIKACH IPAD

 1. Korzystanie z Serwisu na platformie mobilnej Apple iPad podlega regulacjom firmy Apple.
 2. Niektóre zasady i regulacje prawne z tym związane opisane zostały na stronie Jak czytać e-gazety.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. M2A Sp. z o.o. (dalej „Wydawca”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące polityki prywatności dostępne są na osobnej stronie poświęconej Polityce Prywatności

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w Regulaminie Sklepu (w tym wad i usterek Plików). Reklamacje powinny być składane: pocztą elektroniczną – na adres: kontakt@m2a.pl lub listownie, na adres: M2A Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 5. i 6 niniejszej sekcji, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy na sprzedaż dostępu lub pliku, Użytkownik może odstąpić od tej umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, przy czym:
 4. jeżeli Plik został pobrany przez Użytkownika – Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 4 (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz.U. z 2000 r., nr 22 poz. 271 z późn. zm).
 5. uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 przysługuje wyłącznie konsumentom.
 6. W celu rezygnacji z pliku, Użytkownik powinien wysłać pisemne oświadczenie o treści: „Rezygnuję z następujących plików: ... ,zakupionych z adresu e-mail: ….”. Oświadczenie należy przesłać listem na adres: M2A Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, z dopiskiem „Rezygnacja Cumulus”. O zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma.
 7. Zwrot pieniędzy, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej rezygnacji, zostanie wykonany w okresie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia rezygnacji, w formie przelewu na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Użytkownik może korzystać z utworów, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.
 2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Kolporterowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prośbę o wsparcie, reklamacje i pomoc techniczna oraz kontakt z Kolporterem w sprawie dostępności tytułów prasowych Użytkownik może uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej kiosk@m2a.pl
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Kolportera niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Kolporter zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.
 3. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie, w całości lub w części jednostronnie zmieniany przez Kolportera. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.