POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. KIM JESTEŚMY

  M2A Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, jako właściciel serwisu Kiosk Cumulus (w dalszej części określamy się jako „Serwis”) jest zgodnie z europejskimi przepisami administratorem danych osobowych. Można kontaktować się z nami pisząc na adres:

  M2A Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 18
  93-578 Łódź

 2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, telefonicznej oraz emailowej obsługi Klienta, obsługi reklamacji, asysty technicznej oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług (w dalszej części nazywanych w skrócie „usługami Serwisu”). Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy Klient korzysta z usług Serwisu. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  2. W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które uzyskujemy od Klienta w związku z korzystaniem z usług Serwisu („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają zidentyfikować Klienta).
  3. Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

 3. OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

  Rozumiemy, że mamy specjalne zobowiązanie do ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci. Co do zasady Regulamin Serwisu nie pozwala na korzystanie z usług serwisu osobom poniżej 18 roku życia. Nie będziemy w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób poniżej 18 lat. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś zaniepokojony przekazywaniem danych osobowych Twojego dziecka, prosimy o kontakt na podany w punkcie 1. adres.

 4. JAKIE DANE ZBIERAMY I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE?

  Serwis, może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko oraz adres, jeśli jesteś osobą prywatną lub nazwę firmy, NIP oraz adres jeśli zarejestrujesz się jako firma
  2. Twój adres email
  3. Numer telefonu
  4. Numer konta bankowego
  5. Adres IP
  6. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, żeby uzyskać dostęp do naszych usług
  7. Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. data rejestracji w Serwisie, data ostatniego logowania, historia złożonych zamówień
  8. Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt emailowy i telefoniczny.

  JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERWIS?

  Dane osobowe użytkowników Serwisu (dalej "Użytkownik") zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie, są przetwarzane z zachowaniem wymogów:

  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz oraz
  • „RODO”, zwanego także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” ­ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem rejestracji w Serwisie oraz złożonych transakcji poprzez Serwis:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji i wykonania płatności za realizowane transakcje.
  • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi reklamacji Twojej transakcji lub przekazania reklamacji do Kuriera, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu, którym jest:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
  • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  • prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Kolporter stosuje niekiedy mechanizm plików przechowywanych na dysku komputera Użytkownika (tzw. „cookies”) służących, zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

  CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

  Serwis wymaga podania przez Ciebie niektórych danych osobowych w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie w Serwisie oraz w przypadku innych czynności, które wymagają kontaktu z Serwisem. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twoich transakcji, ani w inny sposób pomóc Tobie w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Serwisu w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 5. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC SERWISU W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom. Wyjątkiem są podmioty, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, rozliczeniowe lub audytowe. Serwis może również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

  Serwis przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji w Serwisie przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Szczegółowe dane dotyczące transakcji złożonych w Serwisie, a także wystawionych dokumentów finansowych, które są dostępne w Panelu Klienta, przechowywanie są przez okres minimum 5 lat, chyba że Klient wyrazi zgodę na ich wcześniejsze usunięcie. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Serwis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 8. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 9. CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE) W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

  Nie przetwarzamy Twoich danych osobowy w sposób automatyczny, w szczególności nie prowadzimy profilowania użytkowników Serwisu.

  W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@m2a.pl